+385 20 333 280 info@sportskiobjektidu.hr

 UPRAVNO VIJEĆE

Upravno vijeće Javne ustanove Športski objekti Dubrovnik je tijelo koje se prema Statutu Ustanove  sastoji od pet članova. Četiri člana Upravnog vijeća imenuje Gradsko vijeće Grada Dubrovnika, a jedan član koji je predstavnik radnika imenuje se i opoziva pod uvjetima i na način kako je to uređeno aktima Ustanove.

Mandat članova Upravnog vijeća je četiri godine.

Poslove iz svog djelokruga Upravno vijeće obavlja na redovitim ili izvanrednim sjednicama, koje saziva i vodi predsjednik toga vijeća. Prijedlog za sjednicu može predsjedniku podnijeti ravnatelj i svaki član Upravnog vijeća.

 Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, br. 25/13. i 85/15.), Ustanova osigurava neposredan uvid u rad Upravnog vijeća na način da zainteresirani građani mogu prisustvovati sjednicama.

Javnost može biti prisutna na dijelu sjednice otvorenom za javnost, odnosno na onom dijelu sjednice na kojem se ne raspravlja o pitanjima u kojima se po zakonu javnost mora isključiti ili koja se tiču informacija za koja postoje ograničenja pristupa sukladno zakonskim odredbama.

Najviše jedan predstavnik javnosti može prisustvovati sjednicama Upravnog vijeća.

S obzirom na to da je Ustanova prilikom osiguravanja neposrednog uvida u rad Upravnog vijeća obvezna voditi računa o redoslijedu prijavljivanja, građani koji žele ostvariti pravo na neposredan uvid u rad tog tijela obvezni su ispuniti Obrazac za neposredan uvid u rad Upravnog vijeća, te isti uputiti na e-mail adresu info@sportskiobjektidu.hr.

 

Popis članova Upravnog vijeća Javne ustanove Športski objekti Dubrovnik

1. NEBOJŠA STOJČIĆ, predsjednik
2. TONĆI TKALEC,
3. IVAN VIDOVIĆ
4. ANA MATUŠIĆ
5. MARIO LUJO (iz redova djelatnika Ustanove)

 

Sjednica Upravnog vijeća 1/21 od 03. ožujka 2021.

1. Prihvaća se Izvješće o radu za 2020. godinu

 Sjednica Upravnog vijeća 2/21 od 06. travnja 2021.

 1.  Prihvaća se zaključenje Dodatka I. Ugovora o davanju na upravljanje, korištenje i održavanje športskih građevina s Gradom Dubrovnikom, kojim se Ustanovi daje na upravljanje, korištenje i održavanje Dvorane za borilačke športove u Gospinu polju

 Sjednica 3/21 od 12. srpnja 2021.

 1.  Prihvaća se izvješće ravnatelja o primopredaji Dvorane za borilačke športove u Gospinu polju, obavljeno dana 01. srpnja 2021. između Grada Dubrovnika i Javne ustanove Športski objekti  Dubrovnik, prilikom koje je Ustanovi predana projektna, izvedbena i atestna dokumentacija, u svrhu redovnog održavanja objekta.
 2.  Daje se suglasnost za zapošljavanje tri Čistačice-garderobijerke na neodređeno vrijeme, radi preuzimanja Dvorane za borilačke športove

3.  Prihvaća se Odluka Dubrovačkog saveza športova kojim se predlaže raspored korištenja športskih i uredskih prostora  Dvorane za borilačke športove

 Konstituirajuća sjednica 1/22 od 19. siječnja 2022.

1.  Istekom četverogodišnjeg mandata članova Upravnog vijeća koji su imenovani Rješenjem Gradskoga vijeća Grada Dubrovnika od 18. i 19. prosinca 2017., Klasa: 013-03/17-03/47, Ur.broj: 2117/01-09-17-2, te Rješenjem Gradskog vijeća  Grada Dubrovnika 27. prosinca 2021., Klasa: 013-03/21-03/49, Ur.broj: 2117/01-09-21-02, o imenovanju članova Upravnog vijeća Ustanove, konstituira se  novo Upravno vijeće sa sljedećim članovima:

 1. Nebojša Stojčić
 2. Ivan Vidović
 3. Ana Matušić
 4. Gordan Špero
 5. Mario Lujo (iz redova djelatnika Ustanove)

 Za predsjednika Upravnog Vijeća jednoglasno je izabran Nebojša Stojčić, a za dopredsjednika Gordan Špero.

 

Sjednica 2/22 od 25. ožujka 2022.

 1. Prihvaća se Izvješće o radu Javne ustanove Športski objekti Dubrovnik za 2021. godinu s pripadajućom financijskom dokumentacijom.
 2. Grad Dubrovnik je, sukladno Pravilniku o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te o načinu vođenja Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika (Narodne novine, br. 128/09142/1423/1983/21), kao osnivač/vlasnik Javne ustanove Športski objekti Dubrovnik, izbrisao istu iz registra neprofitnih organizacija, te dana 04.08.2021.g. izvršio upis u registar proračunskih korisnika jedinica lokalne i područne samouprave.
 3. Pokretanje postupka jednostavne nabave zamjene radnog plina R22 plinom R410A i sanacije bazenske komore.

 

Sjednica 3/22 od 10. svibnja 2022.

 1. Sklapanje termina s AŠ Konavle d.o.o. za zakup termina na prometnom vježbalištu u Gospinu polju.
 2. Sklapanje termina s AŠ Formula L d.o.o. za zakup termina na prometnom vježbalištu u Gospinu polju.

 

Sjednica 4/22 od 30. lipnja 2022.

 1. Prihvaća se izvješće o obavljenim radovima otklanjanja nedostataka na umjetnome nogometnom travnjaku u Gospinu polju u garantnome roku.
 2. Prihvaćaju je Izmjene i dopune Plana nabave Javne ustanove Športski objekti Dubrovnik za 2022. godinu.

 

Sjednica 5/22 od 20. rujna 2022.

 1. Prihvaćaju se Izmjene i dopune Financijskoga plana za 2022. godinu
 2. Prihvaća se ravnateljevo izvješće o donesenoj „Odluci o načinu korištenja i upravljanja športskim građevinama u vlasništvu grada Dubrovnika“ te „Pravilniku o uvjetima, kriterijima i postupku davanja školskih športskih dvorana osnovnih škola grada Dubrovnika na korištenje bez naknade“, a u svezi preuzimanja šest školskih športskih dvorana na korištenje i održavanje u terminima javnih potreba u športu, te zaključcima sa sastanka s predstavnicima Grada i Dubrovačkog saveza športova. Nalaže se ravnatelju organizirati rad sukladno izrečenome.
 3. Pokretanje postupka jednostavne nabave za usluge dopreme i montaže te organizacije rada klizališta na lapadskome teniskom igralištu u sklopu DZF.
 4. Produljenje ugovora o zakupu i korištenju prostora i termina u športskim objektima.
 5. Prihvaća se prijedlog Satnice korištenja Gradske športske dvorane za period rujan 2022. – rujan 2023.g., Dubrovačkog saveza športova
 6. Daje se suglasnost ravnatelju za raspisivanje oglasa za prijam u radni odnos na određeno vrijeme jednoga Kućnog majstora – strojara, radi zamjene dugotrajno odsutnog djelatnika na gradskome bazenu.

 

Sjednica 6/22 od 22. studenoga 2022.

 1. Prihvaća se Financijski plan i Plan nabave Javne ustanove Športski objekti Dubrovnik za 2023. godinu.
 2. Pokretanje postupka jednostavne nabave zaštitarskih usluga za 2023. godinu
 3. Prihvaća se ravnateljev prijedlog Analize vrednovanja učinkovitosti upravljanja stadionima i igralištima na području grada Dubrovnika za razdoblje 2019. – 2022. godine.
 4. Daje se suglasnost ravnatelju za raspisivanje natječaja za prijam dvije čistačice na neodređeno vrijeme, radi popunjavanja radnog mjesta koja će ostati upražnjena zbog odlaska dvije zaposlenice u mirovinu od 01. siječnja 2023.g.
 5. Daje se suglasnost ravnatelju za raspisivanje Javnog natječaja za prijam Voditelja športskog objekta u radni odnos na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rok od šest mjeseci, zbog većeg obima posla i što kvalitetnije organizacije rada Ustanove, sukladno odluci Gradskog vijeća o preuzimanju šest novih školskih športskih dvorana.
 6. Organizacija Sajma u Gospinu polju povodom blagdana Sv. Vlaha, od 01. do 05. veljače 2023.g.

Sjednica 7/23 od 09. veljače 2023.

 1. Prihvaća se Izvješće o radu i Financijsko izvješće Javne ustanove Športski objekti Dubrovnik za 2022. godinu s pripadajućom financijskom dokumentacijomU svezi s prihvaćenim Financijskim izvješćem za 2022. godinu, a temeljem odredbe čl. 82. Pravilnika o proračunskom računovodstvu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20 i 144/21), donosi se Odluka o raspodjeli rezultata, kojim se utvrđuje način rasporeda viška prihoda poslovanja i manjka prihoda od nefinancijske imovine.
 2. Donosi se Program rada Javne ustanove Športski objekti Dubrovnik za 2023. godinu
 3. Donosi se Godišnji program upravljanja športskim građevinama Javne ustanove Športski objekti Dubrovnik za 2023. godinu

Sjednica 8/23 od 24.04.2023.

 1. Donosi se Statut Javne ustanove Športski objekti Dubrovnik.

Stupanjem na snagu ovoga Statuta, stavlja se van snage Statut koji je Upravno vijeće Javne ustanove Športski objekti Dubrovnik donijelo na svojoj sjednici od 01. listopada 1999. g. te sve njegove izmjene i dopune donesene: 02. lipnja 2000., 21. ožujka 2001., 31. srpnja 2001., 06. rujna 2007., 06. ožujka 2008. i 16. prosinca 2011. godine. Statut se dostavlja Gradskome vijeću Grada Dubrovnika na davanje prethodne suglasnosti.

 1. Donosi se Pravilnik o jednostavnoj nabavi. Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika, stavlja se izvan snage Pravilnik o provođenju postupaka jednostavne nabave od 26. siječnja 2017., broj: 15-JN/17.
 1. Donose se izmjene i dopune Cjenika Javne ustanove Športski objekti Dubrovnik, koje čine sastavni dio ovoga zaključka. Izmjene i dopune Cjenika dostavljaju se gradonačelniku na davanje prethodne suglasnosti.

 

Sjednica 9/23 od 05.06.2023.

 1. Odobrava se ravnatelju pokretanje postupka jednostavne nabave radova adaptacije parketa u velikoj dvorani, s procijenjenom vrijednosti od 20.000,00 eura (bez pdv-a).
 2. Donosi se Pravilnik o ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Javne ustanove Športski objekti Dubrovnik. Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o unutarnjem ustroju i unutarnjem redu u Javnoj ustanovi Športski objekti Dubrovnik od 17. travnja 2013. sa svim kasnijim izmjenama i dopunama.
 3. Sukladno odredbama Zakona o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18) i Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti (95/19) Upravno vijeće je donijelo Pravilnik o ostvarivanju i korištenju vlastitih prihoda Javne ustanove Športski objekti Dubrovnik.

 

Sjednica 10/23 od 21.08.2023.

 1. Prihvaćaju se Izmjene i dopune Financijskog plana za 2023. godinu.
 2. Prihvaća se ravnateljevo izvješće o izvršenju Financijskog plana za prvih šest mjeseci 2023. godine.
 3. Odobrava se ravnatelju pokretanje postupka jednostavne nabave usluga dopreme i montaže te organizacije rada klizališta, s procijenjenom vrijednošću od 26.300,00 eura.
 4. Produljenje ugovora o zakupu i korištenju prostora i termina u športskim objektima.

Sjednica 11/23 od 09.10.2023.

 1. Prihvaćaju se druge Izmjene i dopune Financijskog plana za 2023. godinu.
 2. Donosi se Financijski plan za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu.
 3. Daje se prethodna suglasnost za produljenje ugovora o zakupu malonogometnog igrališta s MNKV Jadran
 4. Odobrava se pokretanje postupka jednostavne nabave dopreme i ugradnje umjetnog travnjaka na malonogometnom igralištu na lapadskome stadionu
 5. Upravno vijeće je suglasno sa zapošljavanjem jednoga Kućnog majstora – strojara i jedne Spremačice na neodređeno vrijeme, uz prethodnu suglasnost gradonačelnika Grada Dubrovnika.

 

Sjednica 12/23 od 20.11.2023.

 1. Odobrava se pokretanje postupka javne nabave male vrijednosti za opskrbu električnom energijom u jednogodišnjem razdoblju, s procijenjenom vrijednošću od 210.000,00 eura.
 2. Odobrava se ravnatelju pokretanje postupka jednostavne nabave zaštitarskih usluga za 2024. godinu.
 3. Upravno vijeće je suglasno s kupnjom rabljenog gospodarskog vozila tipa furgon do iznosa od 13.000,00 eura, sukladno Pravilniku o jednostavnoj nabavi.

 

Sjednica 13/24 od 22.01.2024.

 1. Prihvaća se Financijsko izvješće Javne ustanove Športski objekti Dubrovnik za 2023. godinu s pripadajućom financijskom dokumentacijom.
 2. Odobrava se prodaja gospodarskog vozila u vlasništvu Ustanove, i to: CITROEN BERLINGO 1.9 D, godina proizvodnje 2006. Prodaja vozila provest će se putem javnog natječaja prikupljanjem pisanih ponuda.
 3. Izvješće o kupnji rabljenoga gospodarskog vozila za potrebe Ustanove, temeljem zaključka Upravnog vijeća od 20. studenoga 2023.g.
 4. Daje se suglasnost za organizaciji Sajma u Gospinu polju povodom blagdana Sv. Vlaha, od 01. do 04. veljače 2024.g.
 5. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za ravnatelja Javne ustanove Športski objekti Dubrovnik za sljedeći četverogodišnji mandat, počevši od 10. travnja 2024.g. Natječaj će se objaviti u Narodnim novinama i na web stranici Ustanove

 

Sjednica 14/24 od 14.02.2024.

 1. Odluka o imenovanju Lukše Klaića za ravnatelja Javne ustanove Športski objekti Dubrovnik u sljedećem četverogodišnjem mandatu, počevši od 10. travnja 2024.g. Odluka se daje Gradskome vijeću na suglasnost.
 2. Prihvaća se Izvješće o radu Javne ustanove Športski objekti Dubrovnik za 2023. godinu s pripadajućom financijskom dokumentacijom, koje čini sastavni dio ovoga zaključka.

 

Sjednica 15/24 od 28.03.2024.

 1. Prihvaća se Obrazloženje izvršenja Financijskog plana Javne ustanove Športski objekti Dubrovnik za 2023. godinu s pripadajućom financijskom dokumentacijom, koje čini sastavni dio ovoga zaključka.
 2. Usvaja se Plan upravljanja športskim objektima Javne ustanove Športski objekti Dubrovnik za 2024. godinu, koji se nalazi u privitku ovoga zapisnika i čini njegov sastavni dio.
 3. Usvaja se Program rada Javne ustanove Športski objekti Dubrovnik za 2024. godinu, koji se nalazi u privitku ovoga zapisnika i čini njegov sastavni dio.

 

 

Skip to content