+385 20 333 280 info@sportskiobjektidu.hr

 UPRAVNO VIJEĆE

Upravno vijeće Javne ustanove Športski objekti Dubrovnik je tijelo koje se prema Statutu Ustanove  sastoji od pet članova. Četiri člana Upravnog vijeća imenuje Gradsko vijeće Grada Dubrovnika, a jedan član koji je predstavnik radnika imenuje se i opoziva pod uvjetima i na način kako je to uređeno aktima Ustanove.

Mandat članova Upravnog vijeća je četiri godine.

Poslove iz svog djelokruga Upravno vijeće obavlja na redovitim ili izvanrednim sjednicama, koje saziva i vodi predsjednik toga vijeća. Prijedlog za sjednicu može predsjedniku podnijeti ravnatelj i svaki član Upravnog vijeća.

 Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, br. 25/13. i 85/15.), Ustanova osigurava neposredan uvid u rad Upravnog vijeća na način da zainteresirani građani mogu prisustvovati sjednicama.

Javnost može biti prisutna na dijelu sjednice otvorenom za javnost, odnosno na onom dijelu sjednice na kojem se ne raspravlja o pitanjima u kojima se po zakonu javnost mora isključiti ili koja se tiču informacija za koja postoje ograničenja pristupa sukladno zakonskim odredbama.

Najviše jedan predstavnik javnosti može prisustvovati sjednicama Upravnog vijeća.

S obzirom na to da je Ustanova prilikom osiguravanja neposrednog uvida u rad Upravnog vijeća obvezna voditi računa o redoslijedu prijavljivanja, građani koji žele ostvariti pravo na neposredan uvid u rad tog tijela obvezni su ispuniti Obrazac za neposredan uvid u rad Upravnog vijeća, te isti uputiti na e-mail adresu info@sportskiobjektidu.hr.

 

Popis članova Upravnog vijeća Javne ustanove Športski objekti Dubrovnik

1. NEBOJŠA STOJČIĆ, predsjednik
2. GORDAN ŠPERO, dopredsjednik
3. IVAN VIDOVIĆ
4. ANA MATUŠIĆ
5. MARIO LUJO (iz redova djelatnika Ustanove)

 

Sjednica Upravnog vijeća 1/21 od 03. ožujka 2021.

1. Prihvaća se Izvješće o radu za 2020. godinu

 Sjednica Upravnog vijeća 2/21 od 06. travnja 2021.

 1.  Prihvaća se zaključenje Dodatka I. Ugovora o davanju na upravljanje, korištenje i održavanje športskih građevina s Gradom Dubrovnikom, kojim se Ustanovi daje na upravljanje, korištenje i održavanje Dvorane za borilačke športove u Gospinu polju

 Sjednica 3/21 od 12. srpnja 2021.

  1.  Prihvaća se izvješće ravnatelja o primopredaji Dvorane za borilačke športove u Gospinu polju, obavljeno dana 01. srpnja 2021. između Grada Dubrovnika i Javne ustanove Športski objekti  Dubrovnik, prilikom koje je Ustanovi predana projektna, izvedbena i atestna dokumentacija, u svrhu redovnog održavanja objekta.
  2.  Daje se suglasnost za zapošljavanje tri Čistačice-garderobijerke na neodređeno vrijeme, radi preuzimanja Dvorane za borilačke športove

3.  Prihvaća se Odluka Dubrovačkog saveza športova kojim se predlaže raspored korištenja športskih i uredskih prostora  Dvorane za borilačke športove

 Konstituirajuća sjednica 1/22 od 19. siječnja 2022.

1.  Istekom četverogodišnjeg mandata članova Upravnog vijeća koji su imenovani Rješenjem Gradskoga vijeća Grada Dubrovnika od 18. i 19. prosinca 2017., Klasa: 013-03/17-03/47, Ur.broj: 2117/01-09-17-2, te Rješenjem Gradskog vijeća  Grada Dubrovnika 27. prosinca 2021., Klasa: 013-03/21-03/49, Ur.broj: 2117/01-09-21-02, o imenovanju članova Upravnog vijeća Ustanove, konstituira se  novo Upravno vijeće sa sljedećim članovima:

  1. Nebojša Stojčić
  2. Ivan Vidović
  3. Ana Matušić
  4. Gordan Špero
  5. Mario Lujo (iz redova djelatnika Ustanove)

 Za predsjednika Upravnog Vijeća jednoglasno je izabran Nebojša Stojčić, a za dopredsjednika Gordan Špero.

 

 

Skip to content